پیامهای روز

 

چه کسی باید دین داشته باشد؟

انسانهای خلافکار- انسانهای نااگاه- انسانهای

ترسو- انسانهای بدجنس و بیرحم - انسانهای

بیسواد - انسانهای نوکرصفت بی ریشه

انسانهای بی احساس و ضد حقوق بشر

البته که باید دین داشته باشند

اگر خود را اشرف مخلوقات میدانید

به هیچ دینی نیاز ندارید

 

تنها راه اسایش انسان دوری جستن

از مذهب است

 

اگرجهنمی باشد که ادیان درست

کرده اند بدون شک در ردیف

نخست گناهکاران و دروغگویان

این جهنم محمد موسی وعیسی

درحال سوزانده شدن هستند

کوچکترین جرمشان ایجادنفاق

بین انسانها وریخته شدن خون

بیشماراز مردم این جهان است

 

اقای حسن شهباز مترجم  شاعر  نویسنده

وعاشق حافظ هم درگذشت

به فامیل و یارانش تسلیت میگوییم

ایکاش از ان همه تلاش و اگاهی دادن و دانش

این مرد بزرگ پیش و یا پس از انقلاب

کمی هم راجع به اسلام و فجایعی که این دین

برای کشور ما در طول تاریخ بوجود اورده است میگفت و مینوشت که قلم و دم گرم او

اثرها میتوانست داشته باشد

این گله از یک در گذشته نیست بلکه

هشداری است به زندگانی مانند او که بدانند

بجای گذاردن نام نیک در راه رهایی ایران

بمراتب ارزنده تر است از یک شاعر و یک

نویسنده و یک سخنران خوب بودن

استاد حسن شهباز را میستاییم و نامش را

گرامی میداریم که ادیبی توانا و انسانی

دوست داشتنی بود 

 

با اندوه بسیار همکار گرامی و ادیب نامدار

دکتر عزت اله همایونفر

را از دست دادیم

دکترهمایونفردر اخرین سال زندگی با دلیری

تمام به انتقاد از اسلام پرداخت و با نشریه

بیداری همکاری کرد و بدینوسیله در کنار

انسانی ادیب و فرهنگی بودن نام خود را در

کنار دلیران راستین ایران جاودانه تاریخ کرد

کاری را که بسیاری از فرهنگیان

و تحصیل کردگان ما ازانجامش به زیان

اینده ایران کوتاهی میکنند و بسود اسلام

زبان خود را بسته اند

 

انها که به خدای ساختگی پیامبران ایمان دارند

ناقص افریده شده اند

و گرفتار بیماری ترس و توهم میباشند

 

این ننگ را تاکی باید بدوش بکشیم

که سالنامه های ایرانی ما

پراز رخدادهای عربی باشد

 

هم میهنان  باالتماس باخواهش بافشار

و یا هرطورکه میدانید از چاپ کنندگان

سالنامه های ایرانی بخواهید

از سال اینده بجای یاداوری از ضربت خوردن

بعثت-اربعین-شهادت-و مرگ و تولد اعراب

از ایرانیانی نام ببرند که جان گرامی خود را

در راه حفظ و تداوم تاریخ ایران از دست دادند

بجای نام بردن از محمد-علی-حسن-حسین

جعفرصادق-موسی کاظم-فاطمه زهرا-خدیجه

و بقیه این قوم و قبیله که باعث همه بدبختیها

و عقب ماندگیهای ما شده اند از

ابن سینا-زکریا رازی-ابن مقفع-ابومسلم

بابک خرمدین-حلاج-عین القضات همدانی

سهروردی-سرخسی-اخوندزاده-خیام

میرزا اقاخان کرمانی-ایرج میرزا-کسروی

ذبیح بهروز-علی دشتی- زرین کوب

و.....و یاد کنید و نام ببرید

 

 

خبرخوش

جوانان درون کشور در دو گروه مشخص

بیداری  را با استفاده از فیلترشکن

چاپ و تکثیر میکنند

 

برای راحتی شما

بیداری ها را بطور کامل در این سایت

میگذاریم  برای ادامه راه نیاز حتمی

بکمک مادی شما داریم که بیداری را

از روی اینترنت میخوانید

اجازه ندهید این حرکت سودمند کارش

به تعطیلی بکشد

 

گناه کبیره یعنی

شنیدن و خواندن ایات شوم  قوتلو قوتلو

هرجا تلاوت قران شنیدید

از ان محل فورا دور شوید و از ان سالن یا

اطاق بیرون بیایید تا گناه خونهایی که از اثر

این کتاب بزمین ریخته شده

بگردن شما هم نیفتد