دکتر شجا الدين شفا

« پس از ۱۴۰۰ سال»  پوشينه اول  18MB~
« پس از ۱۴۰۰ سال»  پوشينه دوم  15MB~
برای اينترنت با سرعت کمتر اين کتاب در چهار بخش قابل پياده کردن است:
بخش اول - دوم - سوم - چهارم

« حقوق بشر، قانون بيضه و بمب اتمی» 10MB~
تولدی ديگر
گزيده ای از تولدی ديگر
پنج نقد بر کتاب تولدی ديگر
گزيده ای از « پس از ۱۴۰۰ سال» از کيهان لندن
جنايات و مکافات - پوشينه اول - پوشينه دوم
از کلينی تا خمينی


علی دشتی

تخت پولاد
بیست و سه سال
سيری در زندگی سياسی و ادبی علی دشتی  بهرام چوبينه
گزيده ای از ۲۳ سال
 


مسعود انصاری

زن در دام اديان ابراهيمی
« نگاهی نو به اسلام»  بخش نخست  MB 8.4 
« نگاهی نو به اسلام»  بخش دوم  7.9 MB
کورش و محمد ابن عبدالله
شيعه گری و امام زمان
روز قيامت در اسلام
اسلام و مسلمانی
بازشناسی قرآن
الله و اکبر
پول خون برگردان به پارسی از دکتر مسعود انصاری
روانشناسی محمد (ويرايش انگليسی)
- Psychology of Mohammad
 


هوشنگ معين زاده

خيام و دروغ دلاويز
کمدی خدايان
آيا خدا مرده است؟
آنسوی سراب
بشارت، خدا به زادگاهش بازميگردد
ظهور- حکایت من و امام زمان
درباره کتاب «ظهور» حکايت من و امام زمان


علی ميرفطروس

« ملاحظاتی در تاريخ ايران»  7.2MB~
مقدمه ای در اسلام شناسی ۱
مقدمه ای در اسلام شناسی ۲
 


آله دال فک (ستار سليمی)

سنجش فرهنگ پارسی و فرهنگ اسلامی
پژوهشی در زندگی علی نماد شيعه گری Persian Font


صادق هدايت

کاروان اسلام
توپ مرواری
حاجي آقا
افسانه آفرينش
 


کورش آريامنش

کشف الاسرار
ولایت فقیه


احمد کسروی

شیعه گری
بهائيگري
صوفی گری
دادگاه
پندارها
گفت و شنيد/ گفتارهايي از ويژه نامه پرچم 
چرا از عدليه بيرون آمدم
فرهنگ است يا نيرنگ
دهسال در عدليه
دولت به ما پاسخ دهد
ورجاوند بنياد
گفت و شنيد / گفتگويي با سه تن از بازاريان
زندگاني من
سرنوشت ايران چه خواهد شد
شيعيگري يا بخوانند و داوري كنند
پيام به دانشمندان اروپا و امريکا
در پاسخ بدخواهان
خواهران و دختران ما
پاكخويي / گفتارهايي از مهنامه پيمان
کار و پيشه و پول
در پيرامون خرد
حافظ چه می گويد
دين و جهان
امروز چاره چيست
در پيرامون روان
واژهنامه زبان پاك
ما و همسايگانمان
در پيرامون اسلام


عليرضا نوری زاده

فلاحيان، مردی برای همه  فصول جنايات
کتاب «گزارش قتلها و اعترافات سعيد امامی»
ناگفته ها
سونای زعفرانيه


گوناگون

سخنانی برای انديشيدن - دکتر احمد ايرانی
زمان انتخاب - شاهزاده رضا پهلوی

از ميترا تا محمد - سياوش اوستا
دينداری و خردگرائی - سياوش اوستا
شاهنامه فردوسی - تهيه از « ايران من »
زن و مسئله زن در ولايت فقيه بهرام چوبينه
اسلام دين سکس و شهوت فرزاد جاسمی
اسلام، خرافات و منشور زن ستیزی - فرزاد جاسمی
تنها پيامبر - از فرزاد جاسمی
براندازی ولايت فقيه و حکومت اسلامی دکتر رامين کامران
پيامبران خرد  شهريار شيرازی
« دو قرن سکوت»  عبد الحسين زرين کوب
یزدگرد سوم آخرین شهریار نگونبخت ساسانی  عباس احمدی
ترور و اسلام  حسين ملک
آيين اوستا، ايران هفت هزار سال پيشينه تمدن  سياوش اوستا
گفته نشده ها درباره روح الله خمينی  مهدی شمشيری
جنايات و مکافات  ناصر مهاجر
نهضت مساوات طلبانه بابک خرمدین  امیر حسین خنجی
زنان و خشونت  نادره افشاری
« نسيم دگرگونی»  شاهزاده  رضا پهلوی Wind Of Change
قيام ارتش ايران - قيام ۱۸ تير
«همه مردان شاه» نوشته استفن کينزر ترجمه رضا بليغ  All The Shah's Men
کودتای نوژه
ابومسلم خراسانی
مفهوم زمان و تاریخ در اسلام
تشيع و قدرت در ايران  بهزاد کشاورزی
پندار خدا  ريچارد داوکينز
Prophet of Doom, Islam's Terrorist Dogma in Muhammad's Own Words - Craig Winn


« آیه های شیطانی » سلمان رشدی  
           بخش اول و دوم - سوم - چهارم - پنجم - ششم - هفتم
           هشتم - نهم - دهم - يازدهم - دوازدهم - سيزدهم


 
« تاريخ طبری » نوشته محمدبن جرير طبری
           بخش اول - دوم - سوم - چهارم - پنجم - ششم - هفتم - هشتم - نهم
           دهم - يازدهم - دوازدهم - سيزدهم - چهاردم - پانزدهم - شانزدهم
        
 

« مقدمه ابن خلدون »  عبدالرحمان ابن خلدون
           بخش اول - دوم - سوم - چهارم


شخصيت محمد يا حل آن راز مقدس  معروف عبدالغنی رصافی
براندازی ولايت فقيه و حکومت اسلامی  دکتر رامين کامران
آيا قرآن کلام آفريدگار است؟  خاموش
در پشت پرده های انقلاب  اعترافات جعفر شفيع زاده
سکس، شرع و زن در تاريخ اسلام - مريوان حلبچه ای
قرآن، بی هيچ پيامی برای ما! - فرزاد جاسمی
نه روسری، نه توسری، مملکت دوست پسری - نادره افشاری